1UQ

UMI Japanese Steakhouse

785-320-7788
900 Hayes Dr
Manhattan, KS 66502
Visa, Discover, Mastercard, Amex, Cash